Remissvar SOU 2017:47

Publicerad
2017-10-28 07:46:03
Uppdaterad
2017-10-28 07:47:48
Skribent
lottanylander

Remissvar SFFU

Kommissionen för jämlik hälsa har lagt fram sitt slutbetänkande: Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, SOU 2017:47

Slutbetänkandet är nu ute på remiss och SFFU har, via Barnläkarföreningen, blivit erbjudna att bidra med ett remissvar.

Slutbetänkandet lade stor vikt vid barnets tidiga liv, varför vi i vårt remissvar fokuserade på att komplettera med ungdomsmedicinska aspekter.

Remissvaret i sin helhet finns bifogat här. Sammanfattningsvis skriver vi att vi välkomnar Kommissionens kloka och breda satsningar. Vi hoppas att den breda ansatsen på barnets tidiga liv följs av motsvarande satsning på unga människors livsvillkor. En positiv utveckling under ungdomsåren gynnar inte bra de unga själva, utan har stor betydelse för hela deras vuxenliv. Det har även betydelse för hälsan hos nästa generation, deras barn.

I förslaget nämns viktiga skyddsfaktorer för unga som exempelvis
– goda relationer mellan ungdomar och vuxna / närstående
– skolframgång
– en meningsfull fritid
– delaktighet
SFFU uppmuntrar arbetet med att stärka ovanstående som en nödvändig del i att åstadkomma jämlik och förbättrad hälsa i befolkningen. Positive Youth Development-insatser, dvs åtgärder som syftar till att stärka skyddsfaktorer för unga, ger goda resultat.
SFFU vill uppmana Kommissionen att ta del av Världshälsoorganisationens rekommendation (Global standards for quality health care services for adolescents) där både rekommendationer om utformning och uppföljning av ungdomsvänlig vård sammanställts. Dessa Global standards handlar inte endast om vårdstrukturen, utan även om samhällsaktörers/beslutsfattares roll i att förbättra ungdomars hälsa nu och på sikt.