Enkät om vård för ungdomar och unga vuxna under coronapandemin

Publicerad
2020-11-11 10:48:58
Uppdaterad
2020-11-11 15:54:58
Skribent
Marianne Bergström

Information till dig som vill veta mer om detta forskningsprojekt

LÄNK TILL ENKÄTEN 
men läs nedanstående först innan du börjar svara på själva enkäten.

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?
Det här projektet är en enkätundersökning som skapades av Svensk förening för ungdomsmedicin (läkarförening för kunskap och kompetens om unga i vården) och vårt ungdomsråd, i samarbete med patientföreningarna Ung Diabetes, Unga Allergiker och Unga Reumatiker.

Vi vänder oss till dig mellan 15 och 25 år.
Både till dig som har en sjukdom (eller tillstånd som kräver långvarig eller stadig kontakt med sjukvården) och till dig som inte brukar ha kontakt med vården.
Vi undrar hur ungdomar och unga vuxna upplevt vård och sjukvårdskontakt under coronapandemin våren 2020. Finns det exempel på lösningar eller arbetssätt som fungerat bra i vården under pandemin och som vårdgivare borde fortsätta göra? Vi vill ta vara på dina erfarenheter.
Enkäten sprids genom väntrumsanslag på mottagningar och digitalt i sociala medier. Alla som vill får skicka ut enkäten i sitt nätverk.

Hur går det till?
Enkäten består av flervalsfrågor och enstaka fritextfrågor som besvaras digitalt. Den tar cirka 5-10 minuter att genomföra.

Möjliga följder och risker med att delta
Det är frivilligt att svara på frågorna och dina svar är helt anonyma, det vill säga ingen kan se att du har deltagit, eller vad just du har svarat.
Enkäten har ingen koppling till dina vårdkontakter, även om du har fått information om enkäten i samband med en vårdkontakt.
Enkäten är anonym och inga personuppgifter samlas in. Det går också att avbryta enkäten när som helst. Därför finns det ingen risk med att delta i enkätstudien.
Frågor kring enkäten kan besvaras av Svensk förening för ungdomsmedicin, via ungdomsmedicin@gmail.com .
För frågor angående Covid-19 kan du alltid ta kontakt med din vårdgivare, din vårdcentral eller www.1177.se

Vad händer med mina uppgifter?
Svaren på frågorna förmedlas till ansvariga forskare. Inga personuppgifter finns i hanteringen och du svarar helt anonymt. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Webbenkäten är säker och utarbetad enligt GDPR.

Ansvarig för dina personuppgifter är Region Sörmland.

Hur får jag information om resultatet av enkätundersökningen?
Resultatet av enkätundersökningen kommer att sammanställas till en vetenskaplig rapport. Det kommer också publiceras  här på Svensk förening för ungdomsmedicins hemsida och

Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivillit. Om du väljer att inte delta behöver du inte uppge varför.

Ansvarig för enkätundersökningen
Forskningshuvudman för projektet är Region Sörmland och Uppsala Universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet.

Ansvarig kontaktperson för enkätundersökningen är Charlotte Nylander, tfn 016-103000 eller charlotte.nylander@regionsormland.se .

Samtycke till att delta
Genom att börja svara på enkäten bekräftar du att du har läst den här informationen och att du vill svara på frågorna.

LÄNK TILL ENKÄTEN
För att skriva ut denna informarion, högerklicka och välj Skriv ut.

forum Kommentarer

Kommentera