Arkiv 2012

December

Speciellt för dig som ingår i Elevhälsan

Gothia Förlags senaste nummer av skriften Elevhälsa (Nr 2 / 2012-2013) har temat ”Tjejer och killar på väg mot tonåren”. Sju ungdomsmedicinskt erfarna författare, läkare och psykolog, beskriver följande:
Hur tänker de egentligen?

  • Ett elevhälsoarbete anpassat för tonåren – har vi det?
  • Tonåringens biologiska- psykologiska-sociala-sexuella utveckling
  • Viljan att vara vuxen med kunskapen att vara barn
  • Sömn och dygnsrytm under tonåren
  • Ungdomars hälsa internationellt och i Sverige
  • Ung ooch kroniskt sjuk – hur påverkas livet som tonåring då?
  • Psykisk hälsa – normalt eller sjukt?
  • Hur gör jag när juridiken inte ger mig svaret?

Gothia kundservice 08-462 26 70

Oktober

25-års jubileum
Det är 25 år sedan Svensk Förening för Ungdomsmedicin startades. Med anledning av jubileet inbjöd Claes Carlstens Minnesfond och vår förening till en eftermiddag med föreläsningar och mingel på Östra Sjukhuset i Göteborg.
Psykologen Deborah Christie och ungdomsmedicinaren Russell Viner från University College London Hospital vävde samman aktuell ungdomsmedicinsk forskning med praktisk klinisk verksamhet.
Deborah Christie: ”Understanding adolescent development.”
… describing psychological development in adolescence, developmental stages impact on exploratory behaviours and adherence, and how to engage young people in self care behaviours
Russell Viner:”Implications of neuroscience for clinical work and public health”
… to understand the potential for advances in adolescent neuroscience to guide policy and clinical interventions in adolescence
Eftermiddagen var mycket uppskattad och lokalen fullsatt. Clas Carlstens hustru, deras tre vuxna barn och Clas 90-åriga mor, tidigare barnläkare i Göteborg, deltog också. Clas, som dog år 2000, var barnläkare med starkt socialpediatriskt engagemang och som bl a startade Göteborgs första ungdomsmottagning.

September

Grymt Fett – en filmserie om tonårshjärnan

http://www.astrazeneca.se/ansvar/samhllsstd/grymt-fett–en-filmserie-om-tonrshjrnan

”Grymt Fett” är en webbaserad filmserie om tonårshjärnan med senare års forskningsrön som utgångspunkt. Serien är uppdelad i avsnitt på c:a 8 minuter med tematan som Sömnen, Kompisar och familj, Hjärnans belöningssysten / ”kicken”, Känslor, Lärandet.
Serien är en populärframställning främst avsedd för lärare, men även en god repetition för den som redan känner sig initierad. Den kan t ex användas i fortbildningssammanhang och som diskussionsunderlag.
Filmserien är producerad av Astra-Zeneca.

Juni

Läkartidningen nr16/2012: Tema ungdomsmedicin
Läs artiklarna på Läkartidningens hemsida http://www.lakartidningen.se/ :

Ungas hälsa borde utmana och sporra, Kristina Berg Kelly, Göteborg
Ungdomsmedicinska verktyg stöttar i mötet med unga patienter, Margrethe Krabbe, Göteborg
Död och sjuklighet bland unga inger oro nationellt och globalt, Lars I Holmberg, Falun
Att hjälpa unga att fatta svåra beslut, Kristina Berg Kelly, Göteborg
Biopsykosocialt bemötande bra för unga med kroniska tillstånd, Karin Ahlberg, Karlstad
Unga patienter på sjukhus kommer i kläm, Ungdomsmedicinsk Videncenter, Köpenhamn
Skolan kan skapa hälsa, Nils Lundin, Helsingborg, Erik Belfrage, Stockholm
Alla unga har rätt till sexuell hälsa, Pia Jakobsson, Stockholm, Vilhelm Masreliez, Stockholm

Januari

childhealth Tidskriften , november 2011:”Transition to Adulthood” ägnar hela detta nummer åt ett stort antal artiklar på temat överföringsprocessen från barnmedicinsk till vuxenmedicinsk vård.
Kristina Berg-Kelly har i Sverige tagit initiativet till och genomfört gemensamma fortbildningsdagar för lokala diabetesteam från barnmedicin resp vuxenmedicinsidan med erfarenheter som är tillämpbara för ungdomar med alla typer av kroniska tillstånd.
Se sammanfattning: Child_chd_nov2011

Läs mer i hennes artikel K Berg Kelly:”Sustainable transition process for young people with chronic conditions: a narrative summary on achieved cooperation between paediatric and adult medical teams”, p 800-805.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2214.2011.01330.x/abstract


När är tatuering och piercing tillåten?

Socialstyrelsen har uttalade rekommendationer och 2011-12 bedrivs ett särskilt tillsynsprojekt avseende tatuering och piercing.
Läs på deras hemsida http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/yrkesmassighygieniskverksamhet/piercing-tatuering och ladda vid behov hem deras broschyr som riktar sig till utövare och där sägs bl a:
”Enligt Socialstyrelsen faller även ingrepp som piercing/håltagning och tatuering inom vårdnadshavarens bestämmanderätt enligt 9 kap föräldrabalken. Det innebär att om vårdnadshavaren, vanligen föräldrarna, inte har gett sitt samtycke får ett sådant ingrepp inte göras så länge barnet är omyndigt. Att barnet bedöms vara kompetent att förstå innebörden och konsekvenserna av ingreppet tar inte över vårdnadshavarens yttersta ansvar och skyldighet att bestämma om barnets personliga angelägenheter, ibland även mot barnets vilja”


access_time 2016-04-05 10:28:52