Arkiv 2011

December

Mer om ny hjärnforskning

nationalgeographics ”Denna långa, långsamma utvecklingsvåg som rör sig framåt i hjärnan och som når vägs ände först i 25-årsåldern tycks vara unik för människan. Kanske är det vårt viktigaste särdrag. Det kan verka knäppt att vi människor inte blir klokare lite tidigare i livet, men om vi blev det skulle vi inte vara lika smarta”National Geographic nr 10/2011 har en pedagogisk och bra sammanfattande artikel om tonårshjärnans utveckling.

Poster på Riksstämman
Ökad förekomst av minnes- och inlärningsproblem hos barn och ungdomar med högt HbA1c enligt ”Fem Till Femton” – formuläret
Charlotte Nylander (1,2), Henri Toivonen (3,4), Salmir Nasic (5), Ulf Söderström (1,6), Ylva Tindberg (1,2) och Elisabeth Fernell (5,7)

Diabetes typ 1 är en sjukdom som kräver tillförsel av insulin och kontroll av blodsocker flera gånger per dag. Skötsel av sjukdomen förutsätter goda kognitiva förmågor avseende till exempel planering, organisering, teoretiskt tänkande och minne.

”Fem Till Femton” (FTF) är ett nordiskt validerat, åldersnormerat formulär som kartlägger förekomst av utvecklingsneurologiska funktionsproblem, inom åtta domäner (motorik, exekutiva funktioner, perception, minne, språk, inlärning, social kompetens och psykiska problem). Klara eller betydande svårigheter bedöms föreligga när problemtyngden inom respektive domän överstiger 90e percentilen för normgruppen.

Syftet med studien var att kartlägga förekomst av klara eller betydande svårigheter inom de olika domänerna i FTF hos barn och ungdomar med diabetes, särskilt bland dem med högt HbA1c.

Studien är populationsbaserad och omfattar samtliga barn och ungdomar (5-15 år) med diabetes typ 1 i Skaraborg och i Eskilstuna (n=234). Föräldrar besvarade FTF. Kompletta data erhölls på 188 patienter (80%). Patienter med HbA1c ≤8,0% och >8,0% (73 mmol/mol) jämfördes.

Signifikant fler patienter med HbA1c >8,0% hade, jämfört med patienter med HbA1c ≤8,0%, problemtyngd >90e percentilen avseende minne (p=0,01) och inlärning (p=0,01). Problemtyngden var mest uttalad bland de äldre patienterna (12-15 år) med HbA1c >8,0%. I den gruppen hade 29% inlärningssvårigheter, 21% brister i minnesfunktioner och 17% språkliga problem (förväntat 10% i normalpopulationen).

Studien ger stöd för att utvecklingsneurologiska/kognitiva funktionsproblem ska beaktas hos barn och ungdomar med svårinställd diabetes. ”Fem Till Femton”-formuläret kan användas för att kartlägga förekomst av sådan problematik på ett tidigt stadium. Resultatet av enkäten kan användas för att individanpassa diabetesvården i syfte att optimera den metabola kontrollen.

November

Kärlek eller brott?
SVÅRTYTT. Den ena är 15 år, den andra 14. Om de har sex med varandra kan den som fyllt 15 anmälas för våldtäkt. Även om båda ville. Oron kring 15-årsgränsen för sex har vuxit, märker man på RFSU. Orsaken är förmodligen den skärpta lagen för sexualbrott 2005 och domar som uppmärksammats i media. (Svenska Dagbladet 24/10)

Maria Bergström, RFSU, säger:
” Syftet med lagen är att skydda barn och unga mot sexuella övergrepp. Men intentionen är inte att hindra relationer, säger Maria Bergström och tar upp en annan paragraf i sexualbrottslagen.
Där står det att man inte ska dömas till ansvar om det är uppenbart att det inte inneburit något övergrepp. Man tittar på om skillnaden i ålder och utveckling är liten mellan de två. Man tittar även på omständigheterna i övrigt – exempelvis vilken relation de två haft med varandra och om samlaget var helt frivilligt för båda två.

Läs hela tidningsartikeln på: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/sex-och-relationer/karlek-eller-brott_6571823.svd

Juni

Depression och somatiska symtom i Acta Paediatrica
Somatic symptoms as a marker for severity in adolescent depression
Bohman H, Jonsson U, von Knorring A-L, von Knorring L, Päären A, Olsson G (Uppsala)
Acta Paediatrica 2010; 99, 1724-1730
”This study demonstrates that somatic symptoms are common in adolescent depression. Multiple somatic symptoms within depression imply a higher severity in terms of duration depth and psychiatric comorbidity. The strong correlation with suicidal plans, suicidal attempts and disruptive behaviour is concerning”

 


access_time 2016-04-05 10:28:56