Stadgar

Svensk förening för ungdomsmedicin
(Svenska Barnläkarföreningens delförening för ungdomsmedicin)

Version 2012-04-18 / 2019-03-16:2 / 2021

Skriv ut…

 1. Föreningen utgörs av en sammanslutning av läkare och andra ungdomsintresserade professionella. Föreningen är en delförening till Svenska Barnläkarföreningen, BLF.
 2. Delföreningens syfte är att inom det ungdomsmedicinska området:
  a) Främja vetenskap och utbildning
  b) Bidra med utbildning och vetenskapliga bidrag till BLF:s gemensamma möten
  c) Utveckla nationella vårdprogram
  d) Besvara remisser och andra förfrågningar från BLF:s styrelse
  e) Bilda opinion för att befrämja ungdomars hälsa
 3. I beslut vid vilken föreningen agerar som delförening inom Svenska Barnläkarföreningen äger endast den som är medlem i sistnämnda förening rätt att deltaga.
 4. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande som väljs på ett år samt sekreterare, kassör, samt minst fyra ledamöter som väljs på vardera två år. Till styrelsens stöd finnes en referensgrupp vars medlemmar utses av styrelsen och redovisas på årsmötet.
 5. För ordföranden föreligger att leda föreningens möten och att i samråd med sekreteraren uppgöra föreningens föredragningslistor för densamma. Kassören är ålagd att föra medlemsförteckning. Denna ska uppdateras minst en gång årligen. Medlemsmöte ska ske minst en gång årligen med kallelse minst fyra veckor före årsmötet.
 6. Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstantal har ordföranden utslagsröst.
 7. Styrelsesammansättning, årsmötesprotokoll och medlemsförteckning skickas till BLF:s styrelse en gång om året.
 8. Förändringar av dessa stadgar skickas till BLF för kännedom.
 9. Delföreningen tar ut en årsavgift av medlemmarna. Årsavgiftens storlek beslutas under årsmötet.

Version 2012-04-18 / 2019-03-16:2 / 2021


access_time 2021-03-21 22:56:13