Arkiv 2014

November

Färsk information från WHO

Här kommer två delar av ”Orientation Guide for Adolescent Health Care Providers” från Kristina Berg Kelly, som nyligen varit i Geneve hos WHO. Guiden är utvecklad av Russell Viner och modifierad av WHO.
Dessutom en ”core competencies” också från WHO. Denna senare är resultatet av en omfattande enkät till olika utbildningsanstalter runt om i världen.
Dokumenten är att betrakta som läroböcker. Se nedan

Orientation Program on Adolescent Health for Health Care Providers

Adolescent Development Module – Facilitators Guide
September 2014 – Adolescent Development Module Handout
CORE COMPETENCIES IN ADOLESCENT HEALTH AND DEVELOPMENT FOR PRIMARY CARE PROVIDERS

Juli

Ungas psykiska hälsa

Folkhälsomyndigheten har kommit med en ny rapport om ungas psykiska hälsa.

Allt fler tonåringar uppger att de ofta har psykosomatiska besvär, enligt en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten. Bland 15-åriga flickor är andelen den största sedan studien började i mitten på 1980-talet, 57 procent.
Vill du läsa mer….
http://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2014/juli/oroande-resultat-for-ungas-psykiska-halsa/

April

Lost in transition – rapport från Barnveckan i Malmö april 2014

Under Barnveckan i Malmö 7-11 april höll Svensk Förening för Ungdomsmedicin en föreläsning om överföring. Pernille Graurup Hertz från Rigshospitalet berättade om Ungdomsmedicinsk Videnscenters arbete. De har utbildat ungdomsmedicinska ombud på de olika vuxenavdelningarna på sjukhuset, håller regelbundna utbildningar/nätverksträffar och har möjlighet till konsultationer. De har dessutom ett Ungdomsråd som är rådgivande och aktivt deltar i utvecklande av informationsmaterial m m. Många lärorika exempel och ett fantastiskt arbete på kort tid.
Laslo Erdes redogjorde för ett projekt som han tillsammans med Kristina Berg-Kelly har hållit i. Det har riktat sig till diabetesteam, där barn- och vuxenteam deltar tillsammans. Det har varit två träffar initialt och sedan en tredje uppföljande efter omkring ett år. Arbetssättet har varit uppskattat av deltagarna och inte minst vuxenkollegorna har varit aktivt deltagande.
Därefter gav Kristina Berg-Kelly en internationell översikt över hur övergången från barn- till vuxenvård kan se ut. Kristinas presentation finns som PDF nedan.
Powerpoint presentationerna från ”Det finns inga hopplösa patienter” finns på länk till BLF´s hemsida

Mars

The triply troubled teenager – chronic conditions associated with fewer protective factors and clustered risk behaviours

En populationsbaserad enkätstudie i Södermanland av 7262 ungdomar i åldern 15 och 17 år. Studien undersöker förekomsten av skydds- respektive riskfaktorer hos ungdomar med en kronisk sjukdom och värderar skyddsfaktorers betydelse i förhållande till risktagande. Ungdomar med kronisk sjukdom rapporterade färre skyddsfaktorer och fler riskbeteenden än deras friska jämnåriga. Sårbarheten hos unga med kronisk sjukdom och få skyddsfaktorer är viktig att uppmärksamma.Vårdgivaren behöver lägga arbete på att förstärka skyddet för dessa ungdomar och förebygga risktagande.

Författare: Charlotte Nylander, Carina Seidel, Ylva Tindberg
Artikeln finns att läsa i helhet i Acta Pediatrica 2014 Vol 103 pp194-200.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apa.12461/abstract

Februari

SAHM – Society for Adolescent Health and Medicine

SAHM är Nordamerikas multiprofessionella förening för ungdomars hälsa, den har fokus på forskning och utbildning. Här finns även en internationell sektion med brett kontaktnät. SAHM´s internationella sektion arbetar parallellt med IAAH(som har mer fokus på praktiken i olika länder). SAHM har årliga möten, nästa möte nu i mars 2014 i Austin. Vill du veta mer klicka nedan och läs ordförande Jenny Proimos brev.
SAHM meeting in Austin and update


 

Ungdomars hälsa

Ung_halsa I ett livsloppsperspektiv är ungdomsåren avgörande för individers hälsa. Kroppen förändras drastiskt, hjärnan byggs om och nya funktioner utvecklas och breda sociala nätverk blir avgörande för både livskvalitet och hälsa. Många av de livsstilsval som ungdomar gör bestäms inte av hur sjuk- och hälsovård fungerar utan av vilken chans de unga erbjuds att utvecklas väl – i sin närmiljö, i sitt land och i den globala miljön. Ekonomisk fördelningspolitik, könsroller, den goda skolan, lagar och regler utgör några av de sociala determinanter som påverkar ungas hälsa.
Författare är Kristina Berg Kelly tillsammans med Ninni Hjalmers, Svenny Kopp, Pia Jakobsson Kruse, Hans Carlberg; Förlag: Studentlitteratur Läs mer…

Next steps for adolescent health: a Lancet Commission

A quiet revolution has finally brought recognition to the significance of health in the quarter of the world’s population who are adolescents and young adults. Three decades of calls for action on adolescent health in policy1—5 and in academic publications have substantially increased in intensity in the past 18 months. The reason is simple: adolescents are central to every major current challenge in global health. Läs George C Pattons och hans medarbetares artikel i Lancet i sin helhet: Lancet, Volume 383, Issue 9915, pages 385-386, 1 February 2014


access_time 2016-04-05 10:28:38