Föreningens uppdrag

Vårt uppdrag som följer av den vision som årsmötet fastslagit är att:

 • Medvetandegöra betydelsen av ungdomsmedicinsk kompetens
 • Tydliggöra vikten av preventivt arbete för ungdomars hälsa
 • Påverka utformningen av svensk hälsopolitik avseende ungdomars hälsa
 • Upparbeta kontakter som gör det möjligt att delta i samhällsdebatten och beslut
 • Bilda multidisciplinära nätverk och därmed medverka till samordning av samhällets resurser
 • I läkarnas grund-, specialist- och postgraduate-utbildning ge kunskap och färdigheter i ungdomsmedicin och hälsofrämjande arbete
 • Utveckla nationella riktlinjer i hälso- och sjukvårdsarbetet
 • Främja forskning
 • Verka för ett svenskt vetenskapligt ungdomsmedicinskt centrum och en akademisk lärostol
 • Aktivt bidra i internationella nätverk, vid kongresser, i seminarier och workshops samt med föredrag
 • Bevaka och stå till förfogande för remisser och andra uppdrag

access_time 2016-04-05 10:21:22