Protokoll 2013-04-23

Årsmöte för Svensk Förening för Ungdomsmedicin 2013

Tid: Tisdag 23 april kl. 12.15

Plats: E.G. Geijer, Karlstad CCC, Tage Elanders gata 8, Karlstad

 1. Mötets öppnande,
  Ordförande Mariann Grufman öppnade mötet.
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän
  Ordförande: Mariann Grufman Sekreterare: Anna Gutniak. Justeringsmän: Karin Ahlberg, Laslo Erdes.
 3. Om mötet är utlyst i laga ordning
 4. Fastställande av dagordning
  Fastställdes.
 5. Verksamhetsberättelse för 2012
  Se bifogat dokument.
 6. Ekonomisk redovisning för 2012
  Se separat resultatredovisning. Noteras att det är viktigt att det finns en buffert för SK-kursen ifall det återigen skulle bli förseningar i utbetalningarna från IPULS/LIPUS eller motsvarande.
 7. Revisionsberättelse för 2012
  Se denna.
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
  Godkändes.
 9. Årsavgift
  Diskuterades om det är lämpligt att avgiften betalas via BLFs avi. Beslutades att styrelsen skall utreda frågan om administration av årsavgiften. Beslutades att årsavgiften för nästa år är 100kr (oförändrat).
 10. Val av ny styrelse
  Årsmötet godkände valberedningens förslag och valde enligt följande: Mariann Grufman (omval som ordförande 1 år), Ylva Tindberg (omval 2 år), Carina Seidel (omval 2 år), Anna Gutniak (omval 2 år), Laslo Erdes (nyval 1 år). Margrethe Krabbe och Josephine Haas har vardera ett år kvar på sina mandat.
 11. Val av revisorer
  Årsmötet valde Charlotte Nylander (nyval 1 år) och Karin Ahlberg (omval 1 år) till revisorer.
 12. Val av valberedning
  Till valberedning valdes Erik Belfrage och Vilhelm Masreliez. Föreslogs att avgående styrelsemedlemmar kan, eller skall, utgöra valberedning för nästkommande år.
 13. Styrelsens referensgrupp
  I referensgruppen ingår Bernice Aronsson, Hans Carlberg, Kersti Strömblad, Mari Svanberg Risberg, Tommy Melin, Eva-Britt Andersson, Lennart Sandberg, Kerstin Wicknertz, Kristina Berg-Kelly, Signy Reynisdottir, Erik Belfrage, Monika Bukowska, Nils Lundin, Görel Bråkenhielm, Karin Ahlberg.
 14. Information om kommande aktiviteter
  IAAH är i juni (Charlotte Nylander skall hålla i en workshop), SK-kursen hålls i höst och föreningen planerar för en utbildningsdag i oktober.
 15. Övriga frågor
  Avgående revisor Kim Teleman samt avgående valberedning Laslo Erdes avtackades.
 16. Mötets avslutande
  Mötet avslutades.

Sekreterare:  
Anna Gutniak

Justeras: 

Karin Ahlberg.  Laslo Erdes

arsmote13

På bilden ses föreningens ordförande Mariann Grufman och sekreterare Anna Gutniak.


access_time 2014-12-07 11:12:55

announcement Nyheter

event Kalender