Protokoll 2014-04-09

Protokoll fört vid årsmöte för Svensk Förening för Ungdomsmedicin

Tid: Onsdag 9 april kl. 12.15 Plats: BV 14, Stadionmässan, Malmö

 1. Mötets öppnande
  Mariann Grufman hälsade välkomna och öppnade mötet.
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare och två justeringsmän
  Mariann Grufman valdes till ordförande för mötet, Anna Gutniak till sekreterare. Till justeringsmän valdes Laslo Erdes och Ylva Tindberg.
 3. Om mötet är utlyst i laga ordning
  Mötet befanns laga utlyst.
 4. Fastställande av dagordning
  Dagordningen godkändes.
 5. Verksamhetsberättelse för 2013
  Redogjordes för verksamheten i föreningen 2013. Var god se verksamhetsberättelsen.
 6. Ekonomisk redovisning för 2013
  Ekonomin var i balans under föregående år.
  Det påmindes om att föreningen, såsom varande medlem i IAAH, varje år kan skicka fem deltagare till internationella kongresser (t ex EAAH i juni) med reducerad avgift. Vid årets början 2014 hade föreningen 107 327 kr.
 7. Revisionsberättelse för 2013
  Karin Ahlberg redovisade revisorernas arbete.
 8. Styrelsens ansvarsfrihet
  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 9. Årsavgift
  Årsmötet godkände styrelsens förslag om att göra medlemskapet avgiftsfritt
 10. Val av ny styrelse
  Beslutades om följande omval: Mariann Grufman 1 år, Laslo Erdes 2 år, Josephine Haas 2 år.
  Beslutades om följande nyval: Pia Jakobsson-Kruse 1 år (efterträder Carina Seidel), Bernice Aronsson 2 år (efterträder Margrethe Krabbe). Anna Gutniak och Ylva Tindberg har fortsatta mandat i 1 år.
 11. Val av revisorer
  Beslutades om omval av Karin Ahlberg och Charlotte Nylander.
 12. Val av valberedning
  Vilhelm Masreliez och Erik Belfrage omvaldes och Margrethe Krabbe valdes in i valberedningen.
 13. Styrelsens referensgrupp
  Bernice Aronsson utgår ur referensgruppen genom att bli styrelsemedlem. Thomas Richtner, dermatolog/venerolog på Ungdomsenheten skall tillfrågas.
  Margrethe Krabbe erbjuds plats i referensgruppen.
  Referensgruppen består i övrigt av:
  Kersti Strömblad, Mari Svanberg-Isberg, Tommy Melin, Eva-Britt Andersson, Görel Bråkenhielm, Vilhelm Masreliez, Erik Belfrage, Nils Lundin, Kristina Berg-Kelly, Pia Jakobsson-Kruse, Karin Ahlberg, Hans Carlberg, Signy Reynisdottír, Kerstin Wicknertz, Lennart Sandberg, Monika Bukowska-Jacobsson
  Referensgruppsmöte kommer att hållas 29-31/8 i Båstad, inbjudan kommer skickas ut av Mariann.
 14. Information om kommande aktiviteter, fortbildning.
  • IAAH hålls i Paris 16-18 juni. Referensgruppsmöte 29-31/8. SK-kurs 15-19/9.
  • Fortbildningsdagen planeras bli i januari 2015.
  • EuTeach kommer ej hållas i Lausanne i år.
  • Pågående arbete i Göteborg för att få in ett patientfall (ungdom) i grundutbildningen. (Mariann ansvarig).
  • Pågående samarbete med CeFam i Stockholm för att skapa en virtuell ungdomspatient att användas inom utbildningen.
  • Karin Ahlberg kommer att föreläsa för allmänläkare i Östersund i september.
  • Karolinska Institutet har beslutat om en studentvald kurs i ungdomsmedicin (7.5 poäng), Pia Jakobsson-Kruse är med i kursledningen.
 15. Övriga frågor
  • Kristina Berg-Kelly informerade om EUTeach och dess framtid.
  • Styrelsen skall utse en representant för föreningen gentemot FSUM.
  • Ylva informerade om att landstingets verksamhetschefer i Sörmland år 2014-2017 fått i uppdrag att se till att det finns ett barnperspektiv i alla verksamheter.
  • Anna skall skicka ut dropbox-info till referensgrupp och styrelsen.
  • Laslo informerade om att det går att googla på headss 3.0 som är en ny version inklusive internetfrågor, samt att det finns yterligare varianter på headss.
  • Föreläsningarna från barnveckan kommer att läggas ut på föreningens hemsida.
  • Föreningen har av olika anledningar tackat nej till att organisera nästa IAAH-möte.
  • Informerades om arbetet med den nya målbeskrivningen för ST och föreningens arbete i detta Anna och Mariann skall svara BLFs kontaktperson Eva Albinsson och skicka våra synpunkter till Socialstyrelsen. Synpunkterna handlar bland annat om att framhäva behovet av kunskap om ungdomars rättigheter och särskilda förutsättningar i vården i stort (inte bara inom pediatriken), och att öka kunskapen om sekretess och transition genom att införliva dem i målbeskrivningarna.
 16. Mötets avslutande
  Mötet avslutades.

Sekreterare
Anna Gutniak
Justeringsmän:
Laslo Erdes,  Ylva Tindberg


access_time 2014-08-31 14:39:52

announcement Nyheter

event Kalender