Verksamhetsberättelse 2012

Intresset för ungdomsmedicin har ökat. Efterfrågan på fortbildningsinsatser för ST-läkare i såväl pediatrik som allmänmedicin, lokala post-graduate-kurser och ett stort intresse att utveckla överföringsprocessen från barnsjukvården till vuxensjukvården är exempel. En annan bidragande faktor till ökat intresse är oroande rapporter om ungas hälsa men också forskningsrön om hjärnans utveckling med populärvetenskapliga artiklar i flera tidskrifter. En ytterligare orsak är SK-kurserna som varit mycket uppskattade med deltagare från hela landet från såväl pediatrik, allmänmedicin, gynekologi som barn- och ungdomspsykiatri.

 • Styrelsen har bestått av Mariann Grufman (ordf), Anna Gutniak (sekr), Josephine Haas (kassör), Margrethe Krabbe, Carina Seidel, Ylva Tindberg och under hösten också Laslo Erdes.
 • Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, allmänmedicin och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens.
 • Revisorer: Kim Teleman, Karin Ahlberg.
 • Valberedning: Laslo Erdes, Erik Belfrage
 • Årsmötet hölls på Sophiahemmet i Stockholm i anslutning till Läkartidningens symposium ”Ungdomars hälsa”. Symposiet hölls i samband med att Läkartidningens temanummer med samma namn gavs ut. Styrelsen har under året haft fyra möten.
 • Antalet betalande medlemmar är 44 stycken, vilket är en minskning från föregående år.
 • Medlemsregistret är datorbaserat, påminnelse om årsavgiften 100 kr sker elektroniskt liksom utskick av regelbundna medlemsbrev och övrig information. Föreningens hemsida.
 • ww.ungdomsmedicin.blogspot.com har drygt 800 besök per år.
 • Referensgruppen har 14 medlemmar och har utökats med representanter med erfarenhet från ortopedi, fetma och beroende.
 • Behållningen vid årets slut är 223 076 kronor. Resultatet är i realiteten 104 000 kronor, då vissa utgifter skedde först 20113 på grund av sent inkommen ersättning för genomförd SK-kurs. Föreningen är beroende av ekonomiskt överskott vid egna arrangemang eftersom medlemsintäkten är låg.
 • Genomförda aktiviteter:
  • Symposiet ”Ungdomars hälsa” i Läkartidningens regi med föreläsare och författare från föreningen samt från Rigshospitalet i Köpenhamn.
  •  SK-kurs genomfördes för sjätte året i rad den 10-14 september och fick mycket goda omdömen.
  • ToT-kurs Båstad 21-22 September. ToT = Teach the teachers eller Train the trainers. Medlemmar från föreningen samt från Rigshospitalet. Pedagogiska metoder och tekniker diskuterades och tränades.
  • 25-årsjubileum i Göteborg den 12 oktober. Claes Carlstens minnesfond arrangerade tillsammans med föreningen, Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningarna, Primärvården Göteborg och Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus en föreläsning med två brittiska kollegor(Russel Viner och Deborah Christie) med stor erfarenhet av kliniskt arbete och forskning. På kvällen middag hemma hos Margrethe Krabbe. Föreläsningen besöktes av ett 80-tal personer.
  • EAAH´s konferens hölls i Antalya, Turkiet och två deltagare från Sverige var på plats och höll föredrag.
  • Flera av föreningens medlemmar har bidragit med artiklar i skriften Elevhälsa 2012-2013, Nr 2, Tjejer och killar på väg mot tonåren, Gothia Förlag.

Resultatet för året är positivt, det är vad som kan åstadkommas med ideella insatser, inte minst Läkartidningens temanummer och Elevhälsa nr 2 innebar stora insatser från flera medlemmar. För att komma längre på ett nationellt plan behövs ett systematiskt arbete som kan utgå från ett centrum med akademisk anknytning samt att ungdomsmedicin integreras i både grund- och specialistutbildningar.

Mariann Grufman
ordförande


access_time 2016-12-22 11:48:06

announcement Nyheter

event Kalender