Verksamhetsberättelse 2013

Svensk Förening för Ungdomsmedicin Svenska Barnläkarföreningen 2014-01-05

Precis som tidigare år är intresset för ungdomsmedicin stort. Efterfrågan på fortbildningsinsatser är stor främst för ST-läkare inom allmänmedicin och pediatrik men också på lokala kurser för verksamheter som möter unga människor bland annat psykiatriteam liksom stöd att utveckla bra överföringsprocesser från barnsjukvården till vuxensjukvården. Trots detta intresse från professionen visade den senaste folkhälsorapporten att bland svenska tonåringar och unga vuxna ses en ökning av suicidfrekvensen, något som skiljer Sverige från övriga länder i Västeuropa. Styrelsen har bestått av Mariann Grufman (ordf), Anna Gutniak (sekr), Josephine Haas (kassör), Laslo Erdes, Margrethe Krabbe, Carina Seidel och Ylva Tindberg. Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, allmänmedicin och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Revisorer: Karin Ahlberg, Charlotte Nylander. Valberedning: Erik Belfrage, Wilhelm Masreliez. Årsmötet hölls den 23 april i Karlstad i samband med Barnveckan. Styrelsen har haft fyra möten under året. Antalet medlemmar är 40-50 stycken, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Medlemsregistret är datorbaserat, påminnelse om årsavgiften 100 kr sker elektroniskt liksom utskick av medlemsbrev och övrig information. Föreningens hemsida www.ungdomsmedicin.blogspot.com hade en lätt ökning av antalet besökare förra året, drygt 1000 besök. Föreningens referensgrupp har 14 medlemmar med olika erfarenheter och kompetenser. I mars möttes styrelsen och referensgruppens medlemmar i Stockholm för att diskutera strategier för hur ungdomsmedicin ska kunna få hållbara strukturer inom hälso- och sjukvården och inte vara avhängiga eldsjälar. Ett underlag för ett ungdomsmedicinskt kompetenscentrum började utformas. Underlaget har sedan diskuterats med tjänstemän på Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i VGregionen och mellan företrädare för föreningen och Anders W Jonson, ordförande i Riksdagens Socialutskott. Resultatet är att i dagsläget är intresset från politiker och tjänstemän mycket svalt för kompetenscentrum. Föreningens behållning vid årets slut var 107000 kr. Genomförda aktiviteter: • Under Barnveckan i Karlstad en work shop ”It takes two to tango” samt en välbesökt föreläsning om tonåringens juridiska rättigheter. • SK-kurs för sjunde året i rad, denna gång i Sunne, med mycket goda omdömen precis som tidigare. • IAAH´s konferens hölls i Istanbul, med färre deltagare än planerat pga det inrikespolitiskt ostadiga läget. Konferenscentrat låg nära Taksimtorget och konferensen påverkades av aktiviteterna där. • Sommarskolan i Lausanne hade två deltagare från Sverige, delvis sponsrade av föreningen. • Möten med allmänmedicin i Stockholm och Göteborg för samtal om hur ungdomsmedicinsk kompetens ska kunna ingå i konsultationskursen på Läkarprogrammet. • Utbildningsdag på Piperska Muren i oktober ”Den svårnåbara tonårspatienten – ungdomsmedicinska verktyg och neuropsykiatrisk komorbiditet”. Det var ett trettiotal deltagare och gavs tillfälle till diskussion och att träffa en expertpanel av ungdomar. • Genom ett samarbete med Göteborgs Universitet, pediatriska avdelningen kommer det att bli en SK-kurs i Ungdomsmedicin även 2014. Resultatet för året är positivt men det är uppenbart att för att komma längre behövs ett systematiskt arbete som kan utgå från fast struktur i hälso- och sjukvårdsorganisationen och med akademisk anknytning samt att ungdomsmedicin integreras i både grund- och specialistutbildningen.

Mariann Grufman ordförande


access_time 2016-12-22 11:48:20

announcement Nyheter

event Kalender