Verksamhetsberättelse 2017

Svensk förening för Ungdomsmedicin 2017-12-03

Utskriftsvänlig sida

2017 har varit ett händelserikt år för föreningen. Året inleddes med en temadag om ungdomars hälsa och ett 30-årsjubileum. På temadagen föreläste Sven Bremberg, Helena Fonseca, Pierre Andre Michaud och Kristina Berg-Kelly. Det blev en intressant och givande dag där både det fina arbete som gjorts under föreningens 30-år belystes, men dagen gav också möjlighet att blicka framåt med utgångspunkt i aktuella utmaningar för ungdomar i Sverige. Styrelsen har arbetat vidare med förslagen som kom fram under
dagen.

Ett konkret resultat av diskussionerna vid 30-årsjubileet var att utforma en facebooksida. Den konstruerades i juni och som mest har 400 personer nåtts av våra olika inlägg. Sidan uppdateras kontinuerligt med ungdomsmedicinska nyheter. I samarbete med en grafisk designer tog föreningen fram en logotype som nu används i utskick, i presentationer och på våra websidor.

Föreningen har arrangerat en SK-kurs på Nya Varvet i Göteborg, oktober 2017. Kursen var enligt utvärderingarna oerhört uppskattad. Tack till kursledarna Anna Gutniak och Mariann Grufman samt till föreläsarna Laslo Erdes, Pia Jakobsson Kruse och Lina Lilja.

Under sommarens EuTEACH kurs medverkade Pia Jakobsson Kruse med en föreläsning om sexuell hälsa. Pia representerade också föreningen och EuTEACH-nätverket på IAAH:s internationella konferens i New Delhi 27-29/10. Hon höll där en workshop om reproduktiv hälsa tillsammans med Susan
Stronski från Schweiz och Mamdouh Wahba från Egypten.

Föreningen har engagerat sig i frågan om ungdomars tillgång till journal på nätet, genom att delta i nationella möten och författa skrivelser på temat. Den mest omfattande skrivelsen till Inera finns publicerad på vår hemsida

Föreningen har också författat ett remissvar till slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa: Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, SOU 2017:47 Slutbetänkandet lade stor vikt vid barnets tidiga liv, varför vi i vårt remissvar fokuserade på att komplettera med ungdomsmedicinska aspekter. Remissvaret finns publicerat på föreningens hemsida.

Med anledning av kunskapsdokumentet ”Säkrare ordination och läkemedelshantering till barn” har vi varit i kontakt med Läkemedelsverket. I korrespondensen har ungdomsmedicinska aspekter på
läkemedelsbehandling belysts.

Styrelsen

har bestått av Mariann Grufman (ordförande), Charlotte Nylander (ordförande), Anna Gutniak (sekreterare), Josephine Haas (kassör), Laslo Erdes, Pia Jakobsson Kruse, Ylva Tindberg och Katrin Östlund. Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård,
allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Styrelsen har haft fyra möten utöver ett konstituerande styrelsemöte.
Revisorer: Karin Ahlberg och Erik Belfrage.
Valberedning: Flitiga försökt att rekrytera en valberedning har gjorts. Jenny Bergemalm Örebro antog utmaningen.

Antalet medlemmar är ca 120 stycken, dvs något fler än tidigare år.
Föreningens referensgrupp var inbjudna att delta på 30-årsjubilieet. Något möte har inte hållits med referensgruppen under året.
Styrelsen har deltagit i möten med BLF´s styrelse.
Föreningen är medlem i IAAH (International Association for Adolescent Health).
Föreningens behållning är cirka 100000 SEK.

Genomförda aktiviteter

 • Temadag om Ungas hälsa allas angelägenhet och 30-årsjubileum.
 • Temablock unga vuxna på svenska psykiatrikongressen (Anna)
 • Under Barnveckan i Göteborg:
  • Kraschkurs i Ungdomsmedicin en dag, 44 deltagare, både läkare och
   sjuksköterskor (Mariann och Laslo)
  • Kurs för ST-handledare, fyra deltagare (Mariann, Laslo och Josephine)
 • Kurs för allmänläkare i Riksgränsen (Anna, Katrin och Pia)
 • Flertalet utbildningsinsatser för AT-läkare, ST-läkare, allmänläkare och
  diabetesläkare i Göteborg, Skåne, Kronoberg, Sörmland och Örebroregionen
  under året.
 • SK-kurs 5 dagar, 30 deltagare (se ovan).

Möten/workshops/kurser där styrelsens ledamöter deltagit under året

 •  Inera Journal på nätet
 • Möten med BLF

Föreningen har, i enlighet med ovanstående författat skrivelser på följande teman:

 • Svar Inera angående ungdomars tillgång till journal på nätet
 • Slutbetänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa: Nästa steg på vägen mot mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa, SOU 2017:47
 • Svar säkrare ordination och läkemedelshantering till barn

Övrigt

Under året har föreningen fått hjälp av BLFs websupport med att ytterligare förbättra hemsidan och t ex möjliggöra utskick direkt från hemsidan. Fyra medlemsutskick har gjorts under året. Ordförande Mariann har kontinuerligt uppdaterat informationen på hemsidan.

Charlotte Nylander och Mariann Grufman
Ordföranden


access_time 2018-03-09 14:38:54

announcement Nyheter

event Kalender