Verksamhetsberättelse 2016

Svensk förening för Ungdomsmedicin 2016-12-11

Trots att ungdomsmedicin är ett delmål för blivande barn- och ungdomsspecialister har efterfrågan på utbildning och implementering av kunskap och metoder inte ökat, sannolikt pga att de flesta blivande specialister ännu går enligt den äldre målbeskrivningen. Föreningen arrangerade en ”Inspirationsdag i Ungdomsmedicin” 22 januari. Inbjudna var studierektorer och ungdomsmedicinskt ansvariga på kliniken samt föreningens referensgruppsmedlemmar. Dagen var kostnadsfri tack vare bidrag från BLF för arbete med Barnveckan. Till dagen kom 15 personer bland annat en studierektor, sex ungdomsmedicinskt ansvariga, två verksamhetsutvecklare, representant från en patientförening, en som arbetade med barnrättsfrågor, en barnombudsman från ett landsting – kort sagt en otrolig bredd. Vid utvärderingen föreslogs att nästa dag riktas till handledarna alternativt kurs för ST-läkare och handledare tillsammans.
Web-enkät till ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin angående kunskaper och färdigheter inom delmålet ungdomsmedicin, redovisat som poster på Barnveckan.
Ett försök att få komma till studierektorernas årliga konferens lyckades inte, ungdomsmedicin ansågs inte beröra tillräckligt många.
Föreningen blev i juni kontaktad av Socialstyrelsen som erbjöd oss att delta i en förenklad upphandling av en SK-kurs. Det gick vägen! Nu hålls en SK-kurs 2-6 oktober 2017 på Campus Nya Varvet i Göteborg.
Under hösten hölls en LIPUS-certifierad kurs i Ungdomsmedicin 2 + 2 dagar på Ersta i Stockholm. Tyvärr blev den inte fulltecknad och drabbades av flera sena avhopp. Vi valde ändå att genomföra kursen även om den inte gick med vinst. Deltagarna var läkare (från AT till specialistkompetenta) och sköterskor/barnmorskor. Kursen var enligt utvärderingarna oerhört uppskattad och kursdeltagarnas varierade yrken och arbetsplatser bidrog till kunskapsspridningen.

Styrelsen har bestått av Mariann Grufman (ordf), Anna Gutniak (sekr), Josephine Haas (kassör), Laslo Erdes, Pia Jakobsson Kruse, Ylva Tindberg och från och med april Katrin Östlund.
Styrelsemedlemmarna representerar pediatrisk öppen och sluten vård, allmänmedicin, gynekologi och har stor erfarenhet från skolhälsovård, ungdomsmottagningar samt forskningskompetens. Styrelsen har haft fem möten utöver ett konstituerande styrelsemöte.

Revisorer: Karin Ahlberg, Charlotte Nylander

Valberedning: Trots envist arbete har vi inte någon ny valberedning utan styrelsen har utfört dessa uppgifter.

Antalet medlemmar är strax över 100 stycken, det är en liten ökning jämfört med tidigare år.
Föreningens referensgrupp var inbjudna att delta kostnadsfritt på Inspirationsdagen och Temadagen om ätstörningar. Något möte har inte hållits med referensgruppen under året.
Styrelsen har deltagit i möten med BLF´s styrelse, samt skrev ett yttrande för BLF angående Betänkandet Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa (dnr S2015/07820/FS).
Föreningens behållning är cirka 210000 SEK.

Genomförda aktiviteter:

 •  Inspirationsdag i Ungdomsmedicin 21 januari
 • Temadag ”Ätstörningar” 22 januari, cirka 30 deltagare och efterföljande årsmöte
 • Halvdags workshop i Ungdomsmedicin på Svenska Psykiatrikongressen 16 mars. Inte så många åhörare men uppskattat. Erbjudande om att återkomma 2017.
 • Under Barnveckan i Östersund:
  • Kraschkurs i Ungdomsmedicin en dag, 50-tal deltagare
  • Ungdomsmedicinsk dag med tre 90 minuters pass: MUCF föreläste om sexuell jämlikhet och psykisk ohälsa. Sven Bremberg om psykisk ohälsa, jämförelse med andra länder samt Pia Jakobsson Kruse och Laslo Erdes om att prata med unga om sexuell och reproduktiv hälsa i den kliniska vardagen. Tyvärr en avsides separat lokal dit få hittade.
 • LIPUS-kurs 2+2 dagar, 17 deltagare, varav två norska kollegor.

Möten/workshops/kurser där styrelsens ledamöter deltagit under året:

 • Workshop om ungdomars och unga vuxnas psykiska (o)hälsa 28 september, anordnad av Folkhälsomyndigheten och Nationella samordnarna för suicidprevention och de som varken arbetar eller går i skola (som BLFs representant).
 • Children and Adolescents with Chronic Illness 30/8-2/9, kurs i Lausanne, Schweiz
 • Läkarsällskapets seminarium om Kroniska sjukdomar hos unga 8/12

Advocacy:

 • Artikel i Dagens Medicin, intervju med Pia Jakobsson-Kruse från Ungdomsenheten och med Mariann Grufman angående det nya delmålet ungdomsmedicin
 • Debattartikel i GP angående vikten av åldersgräns för e-cigaretter (Kristina Berg Kelly och Margrethe Krabbe tillsammans med Mats Swensson, Skolläkarföreningen).
 • Brev till barnhälsovårdsöverläkarna i Stockholm
 • Brev till Läkarsällskapets Etikdelegation

Övrigt

Under året har föreningen fått hjälp av BLFs websupport med att ytterligare förbättra hemsidan och t ex möjliggöra utskick direkt från hemsidan. Ordförande Mariann har kontinuerligt uppdaterat informationen på hemsidan.

Mariann Grufman


access_time 2016-12-22 11:47:24

announcement Nyheter

event Kalender